زیرسازی و آسفالت کوچه شقایق احمدآباد به همت کارکنان واحد عمران شهرداری
زیرسازی و آسفالت کوچه شقایق احمدآباد به همت کارکنان واحد عمران شهرداری
خزر: زیرسازی و آسفالت كوچه شقایق احمدآباد به همت كاركنان واحد عمران شهرداری رودسر.