دریافت گزارش مطلوب و بدون بند حسابرسی در شرکت آب منطقه ای گیلان
دریافت گزارش مطلوب و بدون بند حسابرسی در شرکت آب منطقه ای گیلان
خزر: جلسه مجمع عمومی عادی سال 1399 شرکت آب منطقه ای گیلان به صورت ویدئو کنفرانس به ریاست اتابک جعفری لو معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

 به گزارش خزرآنلاین، جلسه مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۹ شرکت آب منطقه ای گیلان به ریاست معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران و حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره  و معاونین و مدیران شرکت آب منطقه ای گیلان بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه گزارش حسابرسی توسط نماینده سازمان مربوطه قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر، در نهایت گزارش هیأت مدیره و صورتهای مالی عملیات جاری منتهی به پایان اسنفند ماه سال ۱۳۹۹ شرکت آب منطقه ای گیلان و اقدامات تمامی واحدهای شرکت به صورت مطلوب مورد تصویب قرار گرفت.

خرّمی در این جلسه اظهار داشت: شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان توانسته است برای شانزدهمین سال پیاپی گزارش بدون بند حسابرسی دریافت نماید که نتیجه عملکرد مطلوب و هماهنگ پرسنل واحدهای مختلف شرکت بوده و به عنوان نقطه قوت عملکرد این شرکت می باشد.

وی فرسودگی شبکه های آبیاری، کم توجهی به مسأله آبخیزداری، مشخص نبودن جایگاه و ارزش واقعی آب بهاء، محدودیت اعتبارات عمرانی علی الخصوص در بخش شبکه های آبیاری و…. از مهمترین مشکلات و چالش های شرکت آب منطقه ای گیلان عنوان نمود.