بررسی علت عدم تغییر در سازمان سیما و منظر شهرداری؛ پای یک نماینده در میان است؟!
بررسی علت عدم تغییر در سازمان سیما و منظر شهرداری؛ پای یک نماینده در میان است؟!
خزر: انتقاد از عملکرد سازمان سیما و منظر در جلسات شورا، به موضوعی تکراری و مسبوق به سابقه تبدیل گردیده است. از انتقاد اعضای شورا به وضعیت فضای سبز و المان های سطحی و نازیبا و تعویق در پیگیری امور گرفته تا بازگشت به عقب محسوس این سازمان به دوران گرامیداشت مناسبت ها با نصب پرچم و خاموشی های چندین باره ساختمان تاریخی مرکز شهر، همه و همه موضوعاتی است که اگرچه عملکرد این سازمان را در سیبل انتقادات قرار داده اما منجر به بروز تغییر در راس این سازمان مهم نگردیده است.

به گزارش خزرآنلاین، انتقاد از عملکرد سازمان سیما و منظر در جلسات شورا، به موضوعی تکراری و مسبوق به سابقه تبدیل گردیده است. از انتقاد اعضای شورا به وضعیت فضای سبز و المان های سطحی و نازیبا و تعویق در پیگیری امور گرفته تا بازگشت به عقب محسوس این سازمان به دوران گرامیداشت مناسبت ها با نصب پرچم و خاموشی های چندین باره ساختمان تاریخی مرکز شهر، همه و همه موضوعاتی است که اگرچه عملکرد این سازمان را در سیبل انتقادات قرار داده اما منجر به بروز تغییر در راس این سازمان مهم نگردیده است. 

 این در حالی است که با اتفاقات اخیر شورا و شهرداری، جایگاه شورانشینانی که گفته می شود از حامیان اصلی مدیر این سازمان به شمار می روند، به شدت تنزل یافته است. با این حال و علیرغم به راه افتادن قطار تغییر مدیران منتسب به شهرداران پیشین، باز هم خبری از تغییر قریب الوقوع در راس این سازمان مهم به بیرون مخابره نمی شود. این همان موضوعی است که نگاه ها را به جایی فراتر از شورا معطوف و ادعاها در خصوص حمایت تمام قد یکی از نمایندگان مجلس از مدیر این سازمان را قوت می بخشد. 

 دامنه این ادعا به اندازه ای است که شنیده می شود یکی از علل عدم تغییر در این سازمان، بیم از دست دادن حمایت های این نماینده در بزنگاه های حساسی همچون اخذ تایید صلاحیت شهردار از وزارت کشور است. ادعایی که البته صحت و سقم آن در هاله ای از ابهام است. 

 هر چه که هست، پارلمان محلی شورا، تصمیم گیرنده اول و آخر در مسایل مدیریت شهری محسوب شده و بی توجهی به انتقادات آنان از نحوه مدیریت یک سازمان، می تواند تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد. تبعاتی که ممکن است کار را به جایی بکشاند که دیگر نیازی به بهره مندی از حمایت های آقای نماینده نباشد!