بازدید مدیران استانداری به اتفاق شهردار واعضای شورا از ساحل بندر کیاشهر
بازدید مدیران استانداری به اتفاق شهردار واعضای شورا از ساحل بندر کیاشهر
خزر: بازدید مدیران استانداری به اتفاق شهردار واعضای شورا،بخشدار و امام جمعه بندر کیاشهر از ساحل به منظور بررسی و رفع موانع سرمایه گذاری در طرح سالم سازی دریا