افتتاح پارک بهار نارنج شهرک شهید انصاری در هفته دولت
افتتاح پارک بهار نارنج شهرک شهید انصاری در هفته دولت
خزر: افتتاح پارك بهار نارنج شهرك شهید انصاری در هفته دولت با حضور مسئولین و مدیران ادارات شهرستان رودسر صورت گرفت.

افتتاح پارک بهار نارنج شهرک شهید انصاری در هفته دولت افتتاح پارک بهار نارنج شهرک شهید انصاری در هفته دولت افتتاح پارک بهار نارنج شهرک شهید انصاری در هفته دولت افتتاح پارک بهار نارنج شهرک شهید انصاری در هفته دولت افتتاح پارک بهار نارنج شهرک شهید انصاری در هفته دولت افتتاح پارک بهار نارنج شهرک شهید انصاری در هفته دولت افتتاح پارک بهار نارنج شهرک شهید انصاری در هفته دولت