گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت
گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت
خزر: همزمان با روز عاشورا، عزاردان حسینی در رشت بعد از برپایی مراسم عزاداری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به یاد آخرین نماز امام حسین (ع) و یارانش، نماز ظهرعاشورا را در میدان شهدای ذهاب رشت اقامه کردند.

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت

گزارش تصویری؛ اجتماع بزرگ عاشورائیان در رشت