اتمام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه موقری توسط شهرداری رودسر
اتمام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه موقری توسط شهرداری رودسر
خزر: اتمام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت كوچه موقری واقع در منطقه صیدر محله توسط واحد عمران شهرداری رودسر

اتمام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه موقری توسط شهرداری رودسر

اتمام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه موقری توسط شهرداری رودسراتمام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه موقری توسط شهرداری رودسر اتمام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه موقری توسط شهرداری رودسر اتمام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه موقری توسط شهرداری رودسر اتمام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه موقری توسط شهرداری رودسر اتمام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه موقری توسط شهرداری رودسر

اتمام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه موقری توسط شهرداری رودسر

اتمام عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت کوچه موقری توسط شهرداری رودسر