آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (همراه با ارزیابی کیفی ) پروژه کفسازی محله اردوبازار
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (همراه با ارزیابی کیفی ) پروژه کفسازی محله اردوبازار

شهرداری لاهیجان براساس بودجه مصوب شهرداری در نظر دارد پروژه کفسازی محله اردوبازار را با برآورد اولیه بمبلغ ۲۱/۸۹۷/۰۰۲/۹۱۹ ریالرا براساس فهرست بهای سال ۱۴۰۱ و با استفاده از منابع داخلی شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی (همراه با ارزیابی کیفی ) به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه (۵)  رشته ابنیه و دارای گواهینامه صلاحیت از […]

شهرداری لاهیجان براساس بودجه مصوب شهرداری در نظر دارد پروژه کفسازی محله اردوبازار را با برآورد اولیه بمبلغ ۲۱/۸۹۷/۰۰۲/۹۱۹ ریالرا براساس فهرست بهای سال ۱۴۰۱ و با استفاده از منابع داخلی شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی (همراه با ارزیابی کیفی ) به شرکتهای واجد شرایط دارای حداقل پایه (۵)  رشته ابنیه و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : https://www.setadiran.ir  واگذار نماید .

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  با واریز مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۶۱۰۳۳۸۹۷۲ درآمد شهرداری (بانک ملت ) از روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ لغایت روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۹/۲ اقدام نمایند .

– مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان جهت شرکت در مناقصه مبلغ          ۱/۰۹۴/۸۵۰/۱۴۶ریال بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما ( با اعتبار سه ماه ) یا واریز به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۲۰۰۸۸۷۰۰۲ نزد  بانک ملی اقدام نمایند .

– سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه  تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مستردد نخواهد شد .

چنانچه برندگان  اول و دوم و سوم مناقصه  از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهدشد۰ – آخرین مهلت جهت ارایه  پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد )تا پایان وقت اداری ( ساعت  ۱۲ ظهر) روز پنجشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۷ میباشد .

تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد  پاکت  (الف و ب و ج ) از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام  نمایند، ضمناًشرکت کننده میبایست محتوی پاکت ( الف ) را بصورت درب بسته تا زمان اعلام شده به کارفرما ( دفتر امور پیمان و رسیدگی ) تحویل نماید .

–  تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز  شنبه  مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹   راس ساعت۱۱ ظهر به  آدرس :  لاهیجان – بلوار امام رضا(ع) – میدان گلستان – ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود.

–  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد . – شهرداری در رد یا قبول هر یک از  پیشنهاد ها مختار میباشد . – سایر جزئیات واطلاعات دراسناد مناقصه  قید گردیده است و  متقاضیان میبایست جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه نمایند . – پیشنهادهای فاقد سپرده و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد . دارا بودن حداقل پایه (۵) رشته  ابنیه  الزامی میباشد .

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)